2023 ലെ പെറ്റ് ഹെഡ്ജോഗ്: വാങ്ങൽ ചെലവ്, സാധനങ്ങൾ, ഭക്ഷണം എന്നിവയും മറ്റും!

മുതല ഒരു അബദ്ധവും ചോമ്പും ഉണ്ടാക്കുന്നു... 2 വലിയ വലിയ വെള്ള സ്രാവുകൾ തൂക്കിനോക്കൂ... ഒരു ഹണി ബാഡ്ജർ ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് കാണുക... സിംഹം ഒരു സീബ്രയെ പതിയിരുന്ന് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷേ... ഈ എരുമ ഗൊറില്ലയെ ഒരു ഇതിഹാസത്തിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത് കാണുക... ഒരു വൻ എരുമക്കൂട്ടത്തെ പെട്ടെന്ന് കാണുക... അവർ ആരാധ്യയും റോളി-പോളിയും സ്പൈക്കിയുമാണ...